PROJEKT - Rekonštrukcia a prístavba rehabilitačného strediska Vstúpte, n.o.
 

Názov projektu:   Rekonštrukcia a prístavba rehabilitačného strediska

Projekt spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja


Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Celková výška oprávnených výdavkov: 455 774,02 EUR

Výška nenávratného finančného príspevku: 432 958,32 EUR

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov: 22 788,70 EUR

Cieľ projektu: Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.

Opis projektu: Predmetom projektu je komplexná rekonštrukcia budovy, v ktorej sídli rehabilitačné stredisko Vstúpte, n. o. s cieľom vytvoriť vhodný priestor pre kvalitné poskytovanie ambulantných sociálnych služieb na komunitnej úrovni pre mládež a dospelých so zdravotným postihnutím. Projekt pomáha riešiť nepriaznivú sociálnu situáciu jednotlivca a rodín z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a vytvára podmienky pre ich nezávislý život v prirodzenom sociálnom prostredí.

Hlavné aktivity projektu:

1. Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia stavebných objektov existujúcich zariadení, ktoré už poskytujú a zabezpečujú služby na komunitnej báze

2. Investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPODaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí

3. Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.