Rehabilitačné stredisko

 
    PROJEKT - Rekonštrukcia a prístavba rehabilitačného strediska Vstúpte, n.o.

 

REHABILITAČNÉ STREDISKO VSTÚPTE, n.o.

 

V rehabilitačnom stredisku Vstúpte, n.o. sa poskytuje sociálna služba ambulantnou formou.

Zákon 448/2008 o sociálnych službách o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov o rehabilitačnom stredisku hovorí v § 37:

(1) V rehabilitačnom stredisku sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, fyzickej osobe, ktorá je slabozraká a fyzickej osobe, ktorá je nepočujúca alebo ktorá má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť.

(2) V rehabilitačnom stredisku sa poskytuje

a) sociálna rehabilitácia,
b) sociálne poradenstvo,
c) pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
d) ubytovanie,
e) stravovanie,
f) pranie, upratovanie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva.

(3) Ak sa poskytuje v rehabilitačnom stredisku ambulantná sociálna služba, zariadenie nie je povinné poskytovať stravovanie, ubytovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva.

(4) Ak sa poskytuje pobytová sociálna služba v rehabilitačnom stredisku, možno ju poskytovať len na určitý čas.

(5) V rehabilitačnom stredisku sa poskytuje sociálne poradenstvo aj rodine alebo inej fyzickej osobe, ktorá zabezpečuje pomoc fyzickej osobe odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby v domácom prostredí, na účel spolupráce pri sociálnej rehabilitácii.

 

Rehabilitačné stredisko Vstúpte, n.o. oslávilo v roku 2011 päť rokov svojej činnosti. Možno povedať, že je veľmi kvalitným a prosperujúcim poskytovateľom sociálnych služieb pre 25 ľudí s mentálnym postihnutím rôzneho veku, druhu a stupňa mentálneho postihnutia v Malackách i v okolí.  Pracuje v ňom 10 pracovných asistentov a špeciálnych pedagógov a tiež niekoľko desiatok dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú pri jednotlivých aktivitách, výletoch a činnostiach.

Sociálne služby sa v rehabilitačnom stredisku poskytujú prostredníctvom keramickej, textilnej, kreatívnej a multimediálnej dielničky. Telesná rehabilitácia prebieha v našej rehabilitačnej miestnosti, na športoviskách i cez aquarehabilitáciu v krytej plavárni Malina. Realizuje sa sociálna rehabilitácia, muzikoterapia, arteterapia, canisterapia, dramatoterapia, terapia hrou, terapia tancom a iné.

Každá činnosť prebieha v súlade s individuálnymi plánmi, vytvorenými priamo pre potreby klientov a v spolupráci s nimi samotnými.

 

Rehabilitačné stredisko je otvorené : po - pi:  7:15 - 15:15 hod.

  

Relácia Poézia 2008, TV LUX  - účinkujú klienti rehabilitačného strediska Vstúpte, n.o.